Προσωρινή αναστολή των διατραπεζικών συναλλαγών λόγω πανευρωπαϊκού τεχνικού προβλήματος

Λόγω της ύπαρξης τεχνικού προβλήματος στην πανευρωπαϊκή πλατφόρμα πληρωμών, γνωστή ως TARGET2, δεν είναι εφικτή προς το παρόν, η διατραπεζική μεταφορά κεφαλαίων, όπως αναφέρει