Το όνειρο του Κήπου

Όταν ο Βασιλικός Κήπος εθνικοποιήθη το 1927, επό Αβασιλεύτου, εκκίνησε μία περίοδος κατά την οποίαν την φροντίδα του σπουδαιότερου πνεύμονος πρασίνου του κέντρου των