Στα 58,6 εκατ. ευρώ, ανήλθαν τα καθαρά κέρδη,  έναντι 40.9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019, αυξημένα κατά 43,3%, με τις  ενοποιημένες πωλήσεις  να φτάνουντα 241,4 εκατ. ευρώ έναντι 210,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019, αυξημένες κατά 14,6%, για τον όμιλο της  Τέρνα Ενεργειακή, με τον πρόεδρο Γιώργο Περιστέρη. 

Ειδικότερα, τα έσοδα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν σε 203,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 20,3%, ενώ τα έσοδα από τον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκαν σε 25 εκατ. ευρώ, έναντι 26,3 εκατ. ευρώ, το προηγούμενο έτος.

Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 1,6 εκατ. ευρώ έναντι 2,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019, με τα έσοδα από τον τομέα των παραχωρήσεων να  διαμορφώνονται  σε 11,1 εκατ. ευρώ έναντι 12,5 εκατ. ευρώ. 

Παράλληλα, η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλθε σε 152,3 εκατ. ευρώ, έναντι 131,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019, αυξημένη κατά 15,9%, κυρίως λόγω της σημαντική συνεισφοράς των νέων Αιολικών Πάρκων στις ΗΠΑ.

Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ)ανήλθαν σε 102,8 εκατ. ευρώ, έναντι 90,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019 αυξημένα κατά 13,3%, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 70,1 εκατ. ευρώ έναντι 56,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019, αυξημένα κατά 24,8%.

Όσον αφορά  το γ’ τρίμηνο του 2020, οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 74,8 εκατ. ευρώ έναντι 69,1 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2019, αυξημένες κατά 8,2%.

Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλθε σε 43,8 εκατ. ευρώ έναντι 43,1 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2019, αυξημένη κατά 1,6%.

Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ)1 διαμορφώθηκαν σε 28,3 εκατ. ευρώ, έναντι 28,6 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2019, μειωμένα κατά 1,3%, με τα κέρδη προ φόρων να φτάνουν τα 36,8 εκατ. ευρώ έναντι 16,4 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2019, αυξημένα κατά 124,4%.

Πιο αναλυτικά, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του ομίλου Τέρνα Ενεργειακή ανέρχεται σε 1.373 MW, με την εταιρία  να  έχει εγκαταστήσει 728 MW στην Ελλάδα, 513 MW στις ΗΠΑ και 132 MW στην Ν.Α. Ευρώπη.

Ο όμιλος διαθέτει, επίσης, υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ συνολικής ισχύος 430 MW στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ συνολικά,  διαθέτει περισσότερα από 1.800 MW σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή σε Ελλάδα, ΗΠΑ, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. 

Στόχος της  εταιρίας  είναι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της εταιρείας να προσεγγίσει τα 2.800 MW μέσα στη επόμενη πενταετία.

Ταυτοχρόνως, η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου (δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος του εννεαμήνου διαμορφώθηκε στα 598,5 εκατ. ευρώ έναντι 789,4 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2020, κυρίως λόγω της πώλησης του αιολικού πάρκου «Mountain Air»,  ισχύος 138 MW, στην πολιτεία του IDAHO, στις ΗΠΑ, στην Innergex Renewable Energy Inc

Η συμφωνηθείσα αξία (Enterprise Value) για την πώληση του αιολικού πάρκου ανέρχεται σε 215 εκατ. δολάρια, με  τα λειτουργικά κέρδη (US GAAP) του έργου να φτάνουν  το 2019 σε 17,6 εκατ. δολάρια (ΕΒΙΤDA 2019).

Από την εν λόγω πώληση προέκυψε κέρδος (IFRS) που ανήλθε σε 27,7 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό χρέος της Τέρνα Ενεργειακή μειώθηκε ισόποσα κατά την ανωτέρω συμφωνηθείσα αξία των 189,6 εκατ. ευρώ.

Η θυγατρική εισήλθε στην αγορά καθαρής ενέργειας των ΗΠΑ ήδη από το 2011. Μετά την πώληση του έργου στο IDAHO, η θυγατρική Τέρνα Ενεργειακή θα διατηρεί σε λειτουργία τρία (3) αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος περίπου 513 MW, στην πολιτεία του Τέξας.