Τη σύσταση Δικτύου Καινοτομίας ανακοίνωσε η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας |

Τη σύσταση Δικτύου Καινοτομίας (Innovation Network), με πρωτοβουλία της διευθύνουσας συμβούλου της Ράνιας Αικατερινάρη, ανακοίνωσε η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (υπερταμείο).

    Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι η καταγραφή συνεργειών μεταξύ των εταιρειών της ΕΕΣΥΠ στους κλάδους δραστηριοποίησής τους, η χαρτογράφηση νέων τεχνολογιών που μπορούν να προάγουν την καινοτομία, αλλά και η διερεύνηση διεθνώς βέλτιστων πρακτικών, επιχειρηματικών μοντέλων και προτύπων καινοτομίας. Και, όπως αναφέρεται από το υπερταμείο, τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία αγκάλιασαν αμέσως οι διοικήσεις των δημοσίων επιχειρήσεων, με δέσμευση μελών των διοικητικών συμβουλίων τους που έχουν βαθιά επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση και εμπειρία. 

    Όσον αφορά στην καταγραφή νέων τεχνολογιών, το Δίκτυο Καινοτομίας θα προσανατολιστεί όχι μόνο στον εντοπισμό όσων ήδη εφαρμόζονται σε αντίστοιχες επιχειρήσεις του εξωτερικού, αλλά και στις αναδυόμενες τεχνολογίες που εξετάζονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από διεθνείς οργανισμούς.

    Με την πρωτοβουλία αυτή, εταιρείες όπως ο όμιλος ΟΑΣΑ, ο όμιλος ΔΕΗ, η ΕΥΔΑΠ, η ΕΥΑΘ, η ΓΑΙΑΟΣΕ και τα ΕΛΤΑ καλούνται να ενώσουν την τεχνογνωσία και τις δυνάμεις τους για να εξετάσουν καινοτόμες ιδέες που θα επαναπροσδιορίσουν τα παραδοσιακά μοντέλα εσόδων τους, θα εισάγουν νέα προϊόντα και καλύτερες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πελατών τους, αλλά και να εξορθολογήσουν λειτουργικές δαπάνες τους.

    Η λειτουργία του Δικτύου Καινοτομίας, στηρίζεται στους ακόλουθους άξονες:

    Α. Ο πρώτος άξονας αφορά στη διερεύνηση τεχνολογιών που είναι του άμεσου ενδιαφέροντος για τις εταιρείες αυτές, όπως ενδεικτικά: Smart metering, sensors και IoT (έξυπνοι μετρητές, αισθητήρες και Internet of Things για δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτρικής ενέργειας και μεταφορές), έξυπνα κτίρια και υποδομές, κυβερνοασφάλεια, προληπτική συντήρηση, blockchains, κυκλική οικονομία και μείωση ενεργειακού αποτυπώματος, e- mobility και έξυπνη κινητικότητα, machine learning και αυτοματοποίηση, κ.ά.

    Για την προώθηση και αφομοίωση των τεχνολογιών αυτών προσδιορίστηκαν ήδη και βρίσκονται σε επεξεργασία πιλοτικά έργα που μπορούν να υλοποιηθούν γρήγορα. Κάθε ένα από τα έργα αυτά θα αναληφθεί από μια δημόσια επιχείρηση, αλλά τα αποτελέσματα θα διαχέονται και σε άλλες δημόσιες επιχειρήσεις του χαρτοφυλακίου του υπερταμείου.

    Για την υποβοήθηση των έργων, θα συσταθεί ομάδα από ειδικούς, επιστήμονες και ερευνητές, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην υλοποίηση τους και στη διάχυση των αποτελεσμάτων σε άλλες εταιρείες. Στόχος, επίσης, είναι τα έργα αυτά να ενταχθούν σε χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα (π.χ. ΕΣΠΑ, Horizon 2020, κ.λπ.).

    Β. Ο δεύτερος άξονας αφορά στον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή εξωστρέφεια και συνέργεια με άλλους φορείς. Οι φορείς με τους οποίους προωθείται συνεργασία, είναι:

    *Technology leaders ολοκληρωμένων λύσεων και προϊόντων στο χώρο που δραστηριοποιούνται οι εταιρείες του χαρτοφυλακίου της ΕΕΣΥΠ.

    *Νεοφυείς εταιρείες, θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων και τεχνολογικά funds με σκοπό την δημιουργία σχετικού οικοσυστήματος για τη διερεύνηση βέλτιστων πρακτικών και σχημάτων χρηματοδότησης για καινοτόμα έργα πνοής.

    *Ερευνητικά ιδρύματα, Πανεπιστήμια και ομάδες φοιτητών με σκοπό την ευρύτερη διασύνδεση με την ερευνητική κοινότητα για τη διάχυση της γνώσης, αλλά και αποτελεσμάτων, από σχετικά ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από Προγράμματα όπως τα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα (πχ Horizon 2020, CEF, Horizon Europe), τα Ελληνικά Ερευνητικά Προγράμματα και το ΕΣΠΑ.

    *Ομοειδείς εταιρείες του εξωτερικού, αλλά και ομοειδείς οργανισμοί με την ΕΕΣΥΠ, για μεγιστοποίηση συνεργειών και ενημέρωση για σχετικές βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ