Τον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο της δραστηριότητάς της για το χρονικό διάστημα 2018-2019, παρουσίασε αναλυτικά, η 15η ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της Vodafone, αποτυπώνοντας τη συνολική συνεισφορά της εταιρίας στην  Ελλάδα,  στην κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.

«Τεχνολογία και επιστήμες οδηγούν με ταχύτητα σε μια νέα εποχή, όπου η υπευθυνότητα και η βιωσιμότητα αποτελούν ζητούμενο κάθε πολίτη, επιχείρησης και κοινωνίας», δήλωσε η υπεύθυνη Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Συνεισφοράς Ρούλη Χριστοπούλου, σχετικά με την έκθεση.

 Η ίδια, σημείωσε ότι «Η Vodafone στέκεται δίπλα σε κάθε έναν από αυτούς δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την τεχνολογία για πρόοδο και ευημερία.

Έτσι, αναλαμβάνουμε δράση για την ανάπτυξη μιας ψηφιακής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς και περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Επενδύοντας συνεχώς σε καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες, διαδραματίζουμε κεντρικό ρόλο στην καθημερινή ζωή των πολιτών».

Ειδικότερα,  απασχολώντας  άμεσα και έμμεσα 3.940 εργαζόμενους, η Vodafone συνεισέφερε στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στην Εθνική Οικονομία με 885 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας συνολικά τα 2 δισ. ευρώ επενδύσεων τα τελευταία 12 χρόνια.

Στόχος της 15ης Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι να αποτυπώσει την αξία που δημιουργεί η εταιρεία για τους ανθρώπους της, την αγορά, την ευρύτερη κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον, να αποτελέσει εργαλείο βελτίωσης της απόδοσης, καθώς και μια επιπρόσθετη αφορμή διαλόγου με όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη (stakeholders) της Vodafone.

Η συγκεκριμένη έκθεση εκπονήθηκε σύμφωνα με τα Πρότυπα Σύνταξης Εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης GRI, αποτυπώνοντας αναλυτικά τη στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Vodafone, η οποία ευθυγραμμίζεται με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.

Μάλιστα, λειτουργεί κάτω από τους πυλώνες ισότητας μεταξύ φύλων και ενδυνάμωση της γυναίκας

Στήριξη της απασχόλησης των νέων και ανάπτυξη δεξιοτήτων

Περιβαλλοντική αποδοτικότητα 

Στήριξη της κοινωνίας, μέσω των προγραμμάτων του Ιδρύματος Vodafone που προάγουν την υγεία, την εκπαίδευση και την κοινωνική ενσωμάτωση.

Τέλος, η  Έκθεση  περιλαμβάνει τα ουσιαστικά θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης όπως αναδείχθηκαν ύστερα από διαβούλευση με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, μαζί με όσα εντάσσονται στους τέσσερις πυλώνες της στρατηγικής της Vodafone.

Αφορούν στη λειτουργία της,  όπως η ανάπτυξη δικτύου, το απόρρητο ασφάλειας και επικοινωνιών, καθώς και σε θέματα σχετικά με τους εργαζόμενους, όπως οι ίσες ευκαιρίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα.