Εισάγεται την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 και ώρα 18:00 προς επεξεργασία και εξέταση στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης το σχέδιο  νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».

Στο πρώτο κεφάλαιο βελτιώνεται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα σε δύο τομείς:
• επανακαθορίζοντας ορθολογικότερα τις επιλέξιμες δαπάνες και αυξάνοντας το ποσοστό της επιχορήγησης (cash rebate) του ΕΚΟΜΕ από το 35% στο 40% επί της αξίας των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της παραγωγής (άρθρα 1-5 του σ/ν) και

• απλοποιώντας γραφειοκρατικές διαδικασίες που αποτελούσαν σημαντικό εμπόδιο στην προσέλκυση επενδύσεων (άρθρα 6-12 του σ/ν).

Στο δεύτερο κεφάλαιο μονιμοποιείται η άυλη συνταγογράφηση, η οποία είχε θεσπιστεί μέσω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (άρθρο 13 του σ/ν), και καθιερώνονται δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω του gov.gr:

• οι οικογένειες με παιδιά που υποβάλλονται τακτικά σε λογοθεραπεία ή/και εργοθεραπεία πλέον θα υποβάλλουν ψηφιακά τα αιτήματα και τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για εκκαθάριση από τον ΕΟΠΥΥ (άρθρο 14 του σ/ν), και 

• οι πτυχιούχοι μπορούν να αναζητούν τα πτυχία τους μέσω βάσης δεδομένων των ελληνικών πανεπιστημίων και του ΔΟΑΤΑΠ και να εκδίδουν αντίγραφα αυτών ψηφιακά (άρθρο 15 του σ/ν).

Στο τρίτο κεφάλαιο ενισχύεται η λειτουργία του gov.gr ως το σημείο διεπαφής πολιτών και επιχειρήσεων μέσω:
• της σύστασης Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (άρθρο 16 του σ/ν), για την συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω του gov.gr

• της καθιέρωσης του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας Πολιτών (άρθρο 17 του σ/ν), μέσω του οποίου εξασφαλίζεται το δεύτερο επίπεδο αυθεντικοποίησης στο gov.gr (όπου αυτό απαιτείται – πχ στην κατάρτιση εξουσιοδότησης ή υπεύθυνης δήλωσης) χωρίς την ανάγκη χρήσης κωδικών web banking και

• της ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας μεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και όλων των φορέων του Δημοσίου (άρθρο 20 του σ/ν), ώστε πλέον η φορολογική ενημερότητα των προμηθευτών να μην προσκομίζεται αυτοπροσώπως από τους ίδιους, αλλά να αναζητείται από την υπηρεσία.

Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο ρυθμίζονται οργανωτικά ζητήματα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων του (άρθρα 21-23 του σ/ν), καθώς επίσης ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία σύνδεσης ανηλίκου του Εθνικού Μητρώου Ανηλίκων και των υποψηφίων αναδόχων γονέων του Εθνικού Μητρώου υποψήφιων Αναδόχων Γονέων (άρθρο 24 του σ/ν) και των υποψηφίων θετών γονέων του Εθνικού Μητρώου υποψήφιων Θετών Γονέων (άρθρο 25 του σ/ν). 

Δείτε ΕΔΩ τι περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»