Με ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής ξεκίνησε επίσημα σήμερα ο διαγωνισμός για την ανάδοχο εταιρεία που θα αναλάβει το εσωτερικό του γηπέδου της ΑΕΚ. Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας θα γίνει γνωστός ο νικητής στις 22 Ιανουαρίου και στη συνέχεια θα μπορούν να ξεκινήσουν τα έργα και σε αυτό, που είναι το τελευταίο σκέλος του έργου.

Αναλυτικά η ενημέρωση

«Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για το έργο: “Κατασκευή γηπέδου Νέας Φιλαδέλφειας”, συνολικού προϋπολογισμού 16.129.032,26 € (πλέον ΦΠΑ 24%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147).

Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος: 86585).

Ημερομηνία Προεπισκόπησης: Άμεσα

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Άμεσα

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16/1/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 22/1/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

Συνημμένα η Διακήρυξη και η Περίληψη».