«Πρεμιέρα» σήμερα (1 Οκτωβρίου) για την υποβολή αιτήσεων στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» από τις επιχειρήσεις, που επιθυμούν να ενταχθούν στο επιδοτούμενο πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας.

Το πρόγραμμα προβλέπει την επιδότηση κατά 100% των ασφαλιστικών εισφορών με στόχο τη δημιουργία 100.000 θέσεων απασχόλησης. Η επιδότηση διαρκεί ένα 6μηνο και το πρόγραμμα θα παραμείνει διαθέσιμο μέχρι να εξαντληθούν οι επιδοτούμενες θέσεις

Στην αίτηση πρέπει να δηλωθούν:

-Τα στοιχεία της επιχείρησης, 

-Τα στοιχεία του δυνητικά ωφελούμενου,

-Οι μηνιαίες μεικτές και αντίστοιχες καθαρές, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, αποδοχές 

-Αν ο δυνητικά ωφελούμενος είναι μακροχρόνια άνεργος, 

-Η τράπεζα και το IBAN της επιχείρησης

-Αν η επιχείρηση είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη ( ή έχει ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές)

-Το ότι θα διατηρήσει η επιχείρηση κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των 6 μηνών

Ύστερα από την έγκριση της αίτησης οι επιχειρήσεις, αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας, προχωρούν στη σύναψη σύμβασης εργασίας και στην πρόσληψη του ωφελούμενου.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όσοι εργαζόμενοι προσληφθούν  από  σήμερα και εφεξής, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών. Προσοχή:  αποκλείονται οι εργαζόμενοι που είχαν ενεργή σύμβαση εργασίας με την αιτούσα επιχείρηση (όπως προσδιορίζεται με ΑΦΜ) τουλάχιστον ένα  μήνα πριν από την  ημερομηνία πρόσληψης. Επίσης αποκλείονται όσοι εργάζονται σε άλλη επιχείρηση – εργοδότη.