Υπουργείο Εργασίας: Ρυθμίσεις για ΟΑΕΔ, ΕΦΚΑ και ΣΕΠΕ | 4810843 scaled

Ρυθμίσεις που αφορούν τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας, την αναμόρφωση του ΟΑΕΔ, τον ΣΕΠΕ και την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, περιέχονται στο Σχέδιο Νόμου με τίτλο: «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε στη Βουλή.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις που κατατέθηκαν, παρατείνεται κατά πέντε μήνες, δηλαδή έως 31/5/2020, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Ακόμη, παρέχεται η δυνατότητα επανένταξης έως τις 31-5-2020, στη ρύθμιση οφειλών προς ΦΚΑ, για τους οφειλέτες, που είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση των άρθρων 2,3,4 και 5 του ν. 4611/2019 και την απώλεσαν (μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, εργοδότες κλπ), υπό την προϋπόθεση καταβολής του συνόλου των δόσεων της ρύθμισης που έχουν καταστεί απαιτητές καθώς και νέων βεβαιωμένων, εκτός ρύθμισης οφειλών. (άρθρο 39).

Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 41, παρατείνεται μέχρι 31-12-2020 από 31-12-2019 που ισχύει, η προθεσμία εντός της οποίας εκκαθαρίζονται και πληρώνονται από τον ΕΦΚΑ όλες οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ, προς τα φαρμακεία, λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας κλπ και προς ασφαλισμένους των ΦΚΑ με εξαίρεση τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του πρώην ΟΠΑΔ, πρώην Οίκου Ναύτου και πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ. (άρθρο 41).

Προσλήψεις τακτικού προσωπικού σε διάφορους προνοιακούς φορείς

Ακόμη, μετατίθεται για 31-12-2019 το αργότερο (από 15-6-2019 που ίσχυε) ο χρόνος έκδοσης των προκηρύξεων για την πρόσληψη, κατά παρέκκλιση κειμένων, διατάξεων, τακτικού προσωπικού σε διάφορους προνοιακούς φορείς. ( Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Θεραπευτήρια Χρόνιων Παθήσεων κλπ). Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου, σχετικά με το άρθρο 35, «η παράγραφος 1 του άρθρου 35 του ν.4578/2018 προβλέπει ότι η κάλυψη των ανωτέρω θέσεων τακτικού προσωπικού διενεργείται με πρόβλεψη τακτικού προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2190/1994 (Α’28) και ότι προκηρύξεις για την πρόληψη του προσωπικού αυτού εκδίδονται το αργότερο μέχρι τις 15.06.2019.

Ωστόσο, λόγω του μεγάλου αριθμού των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί ανά εποπτευόμενο φορέα σε συνδυασμό με τις διαφορετικές κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες για τις οποίες απαιτείται ιδιαίτερος προσδιορισμός των δικαιολογητικών και κριτηρίων, κρίνεται αναγκαία η παράταση της προθεσμίας για την έκδοση των προκηρύξεων για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού έως τις 31.12.2019. Συνακόλουθη συνέπεια της ανωτέρων προκρινόμενης παράτασης είναι και η παράταση της προθεσμίας της παρ. 2 του εν λόγω άρθρου μέχρι τις 30.06.2020, ώστε να εξασφαλιστεί το αδιάλειπτο της λειτουργίας των εν λόγω μονάδων, όπερ επιβάλλεται άνευ ετέρου από λόγους δημοσίου συμφέροντος».

Επιπλέον, σχετικά με το άρθρο 36, επειδή βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αναθεώρησης και αναμόρφωσης του π.δ 70/2019 (Α’ 110) «Οργανισμός του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού» (ΟΑΕΔ) ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη προώθηση της απασχόλησης, η ανάσχεση της ανεργίας και η τελική κατάρτιση των προγραμμάτων των θέσεων εργασίας του προσωπικού, κρίνεται απαραίτητα η παράταση έναρξης ισχύος του νέου Οργανογράμματος κατά τρεις επιπλέον μήνες.

Προβλέπεται αποζημίωση στους επιθεωρητές εργασίας

Ακόμη, όσον αφορά το άρθρο 37, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες και οι παρεχόμενες υπηρεσίες από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ για τα έτη 2018 και 2019 συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες δαπανών που θεωρούνται σύννομες, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και εφόσον δεν έχουν πληρωθεί δύναται να πληρώνονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. (άρθρο 37)

Επιπλέον σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε προβλέπεται η καταβολή ελεγκτικής αποζημίωσης ύψους τριάντα ευρώ ανά έλεγχο και μέχρι του ποσού των τριακοσίων ευρώ μηνιαίως στους επιθεωρητές εργασίας πλην ιατρών που διενεργούν ελέγχους για την εκπλήρωση της αποστολής του ΣΕΠΕ.

Η ελεγκτική αποζημίωση δεν περιλαμβάνεται στην έννοια των τακτικών αποδοχών των δικαιούχων αυτής, δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις και στους περιορισμούς των ορίων που προβλέπονται για τις αμοιβές συλλογικών οργάνων (άρθρο 21 παρ. 2 και 3 του ν.4354/2015 ) και υπάγεται στις διατάξεις που αφορούν στις απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις του άρθρου 14 του ν. 4172/2013. Ακόμη, με κ.υ.α μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ποσά της ελεγκτικής αποζημίωσης ανά έλεγχο καθώς και το ανώτατο μηνιαίο όριο αυτής.

Τέλος, η παρούσα αποζημίωση συμψηφίζεται με οποιοδήποτε άλλο ελεγκτικό επίδομα, ελεγκτική αποζημίωση ή άλλη σχετική με την άσκηση των ελεγκτικών τους αρμοδιοτήτων παροχή, που καταβάλλεται στους υπαγομένους στις διατάξεις τους υπό ψήφιση νόμου. (άρθρο 40).