Πολιτική απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Απορρήτου (εφεξής αποκαλούμενη χάριν συντομίας ως η «Πολιτική») επεξηγεί και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η εταιρεία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου «www.vradini.gr» και θέτει τους όρους επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συγκεντρώνουμε σε αυτό το πλαίσιο. Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τα κατωτέρω αναφερόμενα, προκειμένου να κατανοήσετε τις θέσεις και τις πρακτικές μας σχετικά με την επεξεργασία εκ μέρους μας των προσωπικών σας δεδομένων.

Οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική έχουν την έννοια που τους δίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), ο οποίος σε συνδυασμό και μαζί με την κείμενη Ελληνική νομοθεσία και τις αποφάσεις και λοιπές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αποτελούν τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής αποκαλούμενη συνολικά και χάριν συντομίας ως η «Νομοθεσία Προσωπικών Δεδομένων»).

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η εταιρεία «ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα στο Γαλάτσι Αττικής, οδός Φιλοθέης, αρ. 12, εφεξής αποκαλούμενη χάριν συντομίας ως η «Εταιρεία».

Δεσμευόμαστε να τηρούμε την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων όλων των επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου (site) «www.vradini.gr», καθώς και να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που τυχόν μας παρέχετε μέσω αυτού.

Με την παρούσα Πολιτική μας σας βοηθάμε να κατανοήσετε τις χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα αφορούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, όπως αυτό ορίζεται στη Νομοθεσία Προσωπικών Δεδομένων, όπως ενδεικτικά, ονοματεπώνυμο, τηλεφωνικό αριθμό, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλες συναφείς πληροφορίες. Εφόσον επιλέξετε να παράσχετε σε εμάς τα προσωπικά σας δεδομένα, τεκμαίρεται ότι συναινείτε στη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική. Εφόσον δεν συμφωνείται με την παρούσα ενημέρωση και την Πολιτική μας, παρακαλούμε να μην αποκαλύπτετε ή αποστέλλετε σε εμάς προσωπικά σας δεδομένα.

 1. Πληροφορίες και Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε

1.1. Συλλέγουμε προσωπικά σας δεδομένα, όταν πραγματοποιείτε χρήση του διαδικτυακού μας τόπου ή σε κάθε άλλη επικοινωνία με εμάς. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιείται: είτε (α) από πληροφορίες που εσείς μας παρέχετε μέσω το διαδικτυακού μας τόπου ή άλλων προωθητικών ενεργειών ή (β) από πληροφορίες που συλλέγονται με αυτοματοποιημένες μεθόδους ή (γ) από πληροφορίες που συλλέγουμε από άλλες πηγές.

1.2. Ενδέχεται να συνδυάσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε με πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω αυτοματοποιημένων μέσων ή με πληροφορίες που συλλέγουμε από άλλες πηγές.

1.3. Συλλέγουμε πληροφορίες και προσωπικά σας δεδομένα που εσείς μας χορηγείτε. Ενδέχεται να μας χορηγήσετε τα ακόλουθα προσωπικά σας δεδομένα:

1.3.1. Προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα για την εγγραφή σας στο διαδικτυακό μας τόπο ή σε κάποια ομάδα μέσω αυτού ή σε κάποια άλλη δράση που διενεργούμε, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, εργασίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, σταθερού ή κινητού, ημερομηνία γέννησης ή άλλες πληροφορίες επικοινωνίας με εσάς.

1.3.2. Πληροφορίες λογαριασμού, όπως όνομα χρήστη (username) και κωδικό πρόσβασης (password) αλλά και κάθε άλλο διακριτικό που σας ταυτοποιεί, για την πρόσβαση και χρήση τυχών διαδικτυακών υπηρεσιών μας ή προϊόντων μας.

1.3.3. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας, κατόπιν της δικής σας συναίνεσης.

1.3.4. Άλλες προσωπικές σας πληροφορίες ή δεδομένα που επιλέγετε να μας χορηγήσετε σε περιπτώσεις επικοινωνίας μαζί μας ή χρήσεως του διαδικτυακού μας τόπου και των υπηρεσιών μας.

1.4. Συλλέγουμε πληροφορίες μέσω αυτοματοποιημένων μέσων. Σε αυτό το πλαίσιο ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία αυτοματοποίησης για τη συλλογή πληροφοριών από το σύστημα του υπολογιστή σας ή την συσκευή σας κινητής τηλεφωνίας, εφόσον επισκέπτεστε το διαδικτυακό μας τόπο μέσω αυτής, όπως ενδεικτικά cookies και άλλες συναφείς μεθόδους. Σε αυτό το πλαίσιο ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά σας δεδομένα που σχετίζονται με:

(α) διαδικτυακό πρωτόκολλο (IP address),

(β) λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας ή της συσκευής σας κινητής τηλεφωνίας και του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε,

(γ) τύπο συσκευής κινητής τηλεφωνίας και των ρυθμίσεών της,

(δ) μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής (UDID) ή αναγνωριστικό κινητού εξοπλισμού (MEID) της συσκευής σας κινητής τηλεφωνίας,

(ε) σειριακό αριθμό συσκευής και εξοπλισμού,

(στ) αναγνωριστικά διαφήμισης (για παράδειγμα IDFAs και IFAs) ή παρεμφερή αναγνωριστικά,

(ζ) ιστότοπος αναφοράς (ο ιστοτόπος που σας οδήγησε στο δικό μας) ή εφαρμογή;

(η) διαδικτυακή δραστηριότητα σε άλλους διαδικτυακούς τόπους, εφαρμογές ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης,

(θ) επικοινωνίες σας προς εμάς ή σχετικά με εμάς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και

(ι) δραστηριότητα που σχετίζεται με το πώς χρησιμοποιείτε τις διαδικτυακές μας υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά τις ιστοσελίδες μας που επισκέπτεστε στο διαδικτυακό μας τόπο ή στην εφαρμογή μας κινητής τηλεφωνίας.

1.5. Ο διαδικτυακός μας τόπος ενδέχεται να συλλέγει δεδομένα τοποθεσίας του υπολογιστή σας ή της συσκευής σας κινητής τηλεφωνίας, χρησιμοποιώντας τεχνολογία προσδιορισμού γεωγραφικής θέσης ή αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως GPS, Wi-Fi, Bluetooth κ.ο.κ.. Στις περισσότερες συσκευές κινητής τηλεφωνίας και συστήματα πληροφορικής υπολογιστών, παρέχεται η δυνατότητα, με δική σας ρύθμιση να επιτρέπετε ή να απαγορεύετε τη συλλογή αυτών των δεδομένων. Εφόσον δεν γνωρίζετε για τον τρόπο ρύθμισης των συσκευών σας, προτείνουμε να απευθύνεστε στον προμηθευτή σας που σας πούλησε τον υπολογιστή σας ή τη συσκευή σας κινητής τηλεφωνίας. Εφόσον επιθυμείτε να διαγράψουμε προσωπικά σας δεδομένα που αφορούν σε προσδιορισμό της γεωγραφικής σας θέσης, τα οποία πιθανώς να έχουμε συλλέξει, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία που παραθέτουμε στην παρούσα Πολιτική μας.

1.6. Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες σας από τρίτους ή από το διαδίκτυο, όπως ενδεικτικά μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

 1. Cookies

Ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη διαδικτυακή σας χρήση, χρησιμοποιώντας αρχεία Cookies, τα οποία αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή το σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα Cookies περιλαμβάνουν πληροφορίες που μεταφέρονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Επιτρέπουν σε εμάς να βελτιώνουμε τις διαδικτυακές μας υπηρεσίες, το διαδικτυακό μας τόπο και να σας παρέχουμε καλύτερες και πιο προσωποποιημένες υπηρεσίες. Κάποια από τα Cookies που χρησιμοποιούμε είναι απαραίτητα, για να μπορεί κάποιος να επισκεφτεί το διαδικτυακό μας τόπο επιτυχώς και να μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν. Επισημαίνεται ότι οι διαφημιστές που παρουσιάζονται στο διαδικτυακό μας τόπο ενδέχεται, επίσης, να χρησιμοποιούν Cookies, επί των οποίων δεν έχουμε κάποιον έλεγχο και για τα οποία θα πρέπει να απευθύνεστε στους διαφημιστές που τα χρησιμοποιούν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς διαχειριζόμαστε τα Cookies παρακαλούμε να αναγνώσετε την πολιτική μας για τα Cookies.

 1. Σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και χρήση

3.1. Χρησιμοποιούμε πληροφορίες και προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

3.1.1. Για τη λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου.

Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου το περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου να παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό και ικανοποιητικό τρόπο σε εσάς, μέσω του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή ή της συσκευής σας κινητής τηλεφωνίας αλλά και για την προώθηση των υπηρεσιών μας και των προϊόντων μας ή των υπηρεσιών και προϊόντων τρίτων. Επιπλέον, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να σας επιτρέψουμε να συμμετέχετε σε διαδραστικές δραστηριότητες και δράσεις του διαδικτυακού μας τόπου, εφόσον το επιλέξετε ή για να σας ενημερώσουμε για αλλαγές στο διαδικτυακό μας τόπο.

3.1.2. Για προωθητικές ενέργειες.

Κατόπιν της δικής σας εγκρίσεως, ενδέχεται να συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε ή διαβιβάζουμε σε τρίτους προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να επικοινωνούμε μαζί σας και να σας ενημερώνουμε για προωθητικές μας ενέργειες, με ενημερωτικά δελτία, προσφορές και επιλεγμένες προσφορές, καθώς και άλλο υλικό μάρκετινγκ, μηνύματα και αποκλειστικές προσφορές. Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την ανωτέρω έγκρισή σας, επικοινωνώντας με την εταιρεία μας. Σε περίπτωση που επιλέξετε να μην λαμβάνετε διαφημιστικές και προωθητικές επικοινωνίες από εμάς, ενδέχεται να συνεχίσουμε να σας αποστέλλουμε υλικό που θα αφορά σε συνδρομές σας ή όποια άλλη σχέση τυχόν σας συνδέει με την εταιρεία μας.

3.1.3. Συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία ή προστασία των δικαιωμάτων μας.

Ενδέχεται να συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να συμμορφωθούμε με υποχρεώσεις μας εκ της κείμενης νομοθεσίας, όπως ενδεικτικά αποκάλυψή τους κατόπιν Δικαστικής αποφάσεως ή εντολής ή απόφασης αρμόδιας διοικητικής ή διωκτικής αρχής, τιμολόγηση τυχόν παραγγελθέντων προϊόντων ή υπηρεσιών, προστασία της επιχείρησής μας ή των δικαιωμάτων μας, καθώς και διασφάλισή της από απάτη ή ποινικώς κολάσιμες συμπεριφορές, διαχείριση παραπόνων ή εν γένει διαχείριση έκτακτων περιστάσεων.

3.2. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να επιτρέψουμε σε επιλεγμένα τρίτα πρόσωπα να τα χρησιμοποιήσουν, προκειμένου να σας δώσουμε πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες μας ή γενικότερα των εταιρειών του Ομίλου ΜΗΤΣΗ που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν. Επίσης, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας γι’ αυτά. Ενδέχεται επίσης να παρέχουμε στους διαφημιστές μας συγκεντρωτικές πληροφορίες για τους χρήστες μας, χωρίς να αφορούν σε αφορούν σε ταυτοποιημένα ή ταυτοποιήσιμα φυσικά πρόσωπα. Ενδέχεται να κάνουμε χρήση των προσωπικών σας δεδομένων που μας παρείχατε, προκειμένου οι διαφημιστές μας να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, είτε της εταιρείας μας είτε των υπολοίπων εταιρειών του Ομίλου ΜΗΤΣΗ, σε ομάδες κοινού που πιθανώς να ενδιαφέρονται για τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες.

 1. Πού φυλάσσονται τα προσωπικά σας δεδομένα

4.1. Επί της αρχής, τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε δεν διαβιβάζονται ούτε φυλάσσονται σε εδάφη εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕΑ).

4.2. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβάζονται σε παρόχους υπηρεσιών προς εμάς, προμηθευτές μας ή συνεργάτες μας, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν την έδρα τους σε άλλη χώρα του κόσμου, εκτός Ελλάδος, ακόμη και σε χώρες που το νομικό τους πλαίσιο δεν παρέχει ισότιμη προστασία κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όπως στην Ελλάδα. Η Εταιρεία συμμορφώνεται με τη Νομοθεσία Προσωπικών Δεδομένων, συνάπτοντας συμβάσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων με όλους τους ανωτέρω, προκειμένου να διασφαλίζονται τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και ένα ικανό επίπεδο προστασίας από αυτούς, κατά το τεχνικά και πρακτικά δυνατό. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία θα διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους μόνο για τα αμιγώς αναγκαία (on a need to know basis) και σύμφωνα με ρητώς συμφωνημένους περιορισμούς (όπως οι Τυπικές Ρήτρες Συμβάσεων που ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – EU Standard Contract Clauses).

4.3. Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται σε εμάς αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές (servers), όπου χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση.

4.4. Στις περιπτώσεις που σας παρέχουμε ή που ορίζετε εσείς κωδικό πρόσβασης (password), ο οποίος σας επιτρέπει την πρόσβαση σε συγκεκριμένα τμήματα του διαδικτυακού μας τόπου, είστε υπεύθυνοι να διατηρείται αυτά ασφαλή, εμπιστευτικά και απόρρητα. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται να μοιράζεστε τον ανωτέρω κωδικό πρόσβασης (password) με τρίτους ή να τον διαβιβάζετε σε τρίτους.

 1. Προστασία Δεδομένων

Η Εταιρεία μας έχει δημιουργήσει ένα αυστηρό και πολύ εξελιγμένο σύστημα ασφαλείας, υιοθετεί διαδικασίες και μέτρα ασφαλείας και λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα πρότυπα της αγοράς, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα, να αποφεύγεται, κατά το τεχνικά εφικτό, οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας ή προσωπικών δεδομένων ή περιστατικό ασφάλειας και να αποτρέπεται η παράνομη ή τυχαία καταστροφή, τροποποίηση ή απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή αποκάλυψη οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται και υφίστανται επεξεργασία στα συστήματά μας. Ωστόσο, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Παρόλο που θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων σας που διαβιβάζονται στον ιστοτοπό μας. Οποιαδήποτε τέτοια μετάδοση από εσάς πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη. Μόλις λάβουμε τις πληροφορίες και τα προσωπικά σας δεδομένα, εφαρμόζουμε αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας, για να αποτρέψουμε τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση, ενδεικτικά φυσική ασφάλεια, τεχνικά μέτρα, τείχη προστασίας, οργανωτικά μέτρα, συστήματα κωδικών πρόσβασης και οποιοδήποτε άλλο εύλογο προστατευτικό μέτρο.

 1. Διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι και οι σκοποί που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική, εκτός εάν στη Νομοθεσία Προσωπικών Δεδομένων απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

 1. Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων

7.1. Διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική μας.

7.2. Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες εταιρείες του Ομίλου ΜΗΤΣΗ, τα ξενοδοχεία μας και τις συνδεδεμένες με εμάς επιχειρήσεις. Ωστόσο, όλοι οι ανωτέρω δεσμεύονται ότι η όποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον την παρούσα Πολιτική μας. Ιδιαίτερα, η εταιρεία «Κ. ΜΗΤΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Α.Ε.», με έδρα στο Γαλάτσι Αττικής, οδός Φιλοθέης, αριθμός 12, μέλος του Ομίλου ΜΗΤΣΗ παρέχει διάφορες υπηρεσίες στην εταιρεία μας και είναι πολύ πιθανό προσωπικά σας δεδομένα να διαβιβαστούν σε αυτή και να τύχουν επεξεργασίας από αυτή, πάντα σύμφωνα με τους κανόνες και τους περιορισμούς της παρούσης Πολιτικής μας.

7.3. Σε κάποιες περιπτώσεις λαμβάνουμε υπηρεσίες ή προϊόντα τρίτων και πιθανώς να χρειαστεί να διαβιβάσουμε σε αυτούς τα προσωπικά σας δεδομένα για την παροχή των υπηρεσιών μας ή τη λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου. Όλοι οι ανωτέρω δεσμεύονται με σχετικές συμβάσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων με την Εταιρεία μας και δεν έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν, επεξεργάζονται ή διαβιβάζουν τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες σας, εκτός από το πλαίσιο της μεταξύ μας συμβάσεως και του νόμου. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται σε αυτούς τους τρίτους να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του σκοπού της εκτελέσεως των υπηρεσιών ή έργων που έχουν αναλάβει για λογαριασμό μας.

7.4. Ενδέχεται, στο πλαίσιο καθορισμού της στρατηγικής μας, να αποφασίσουμε να πωλήσουμε ή να μεταβιβάσουμε την επιχείρησή μας ή τμήμα αυτής σε τρίτο. Σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να χρειαστεί να διαβιβάσουμε στον εν λόγω τρίτο τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον τούτο είναι απολύτως απαραίτητο για την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.

7.5. Σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να διαβιβάσουμε σε τρίτους πληροφορίες και δεδομένα που δεν σας ταυτοποιούν. Για παράδειγμα, ενδέχεται να διανείμουμε ανώνυμα και συγκεντρωτικά στατιστικά δεδομένα για τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου από τους επισκέπτες μας. Επίσης, ενδέχεται να συνδυάσουμε δικά σας δεδομένα με δεδομένα τρίτων επισκεπτών του διαδικτυακού μας τόπου και να τα επεξεργαστούμε ή να τα διαβιβάσουμε σε τρίτους, με τρόπο που να μην ταυτοποιείστε.

7.6. Έχουμε κάθε δικαίωμα να επεξεργαζόμαστε, να χρησιμοποιούμε και να διαβιβάζουμε σε τρίτους προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον τούτο είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωσή μας με την κείμενη νομοθεσία, για την προστασία του διαδικτυακού μας τόπου, για να ενάγουμε εσάς ή τρίτους ή να αμυνθούμε κατά αγωγών ή προσφυγών ή άλλων διαδικασιών από εσάς ή τρίτους, για την προστασία των δικαιωμάτων μας, των συμφερόντων μας και της ασφάλειάς μας, τόσο της Εταιρείας μας όσο και του Ομίλου ΜΉΤΣΗ, των υπαλλήλων, των χρηστών του διαδικτυακού μας τόπου και των πελατών μας ή κατά την εξέταση περιπτώσεων απάτης ή άλλων ποινικών παραβιάσεων ή παραβιάσεων της Πολιτικής μας.

 1. Τα δικαιώματά σας

8.1. Σύμφωνα με τη Νομοθεσία Προσωπικών Δεδομένων έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, όπως να ενημερωθείτε, κατόπιν αιτήματός σας, εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία και να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία αυτή, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με ενδεχόμενες διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις κατάλληλες ή πρόσφορες διασφαλίσεις που υιοθετούμε για μια τέτοια διαβίβαση. Εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις βάσει της Νομοθεσίας Προσωπικών Δεδομένων, μπορείτε, επίσης, να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς ή τη διαγραφή τους ή τον περιορισμό της επεξεργασίας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν ένα τέτοιο αίτημά σας θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την παραβίαση από εμάς ή τις συνδεδεμένες μας εταιρείες των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από οποιουσδήποτε ισχύοντες νόμους, κανονισμούς ή κώδικες πρακτικής και δεοντολογίας, τότε ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας. Σε μία τέτοια περίπτωση ενδέχεται να μπορείτε να ζητήσετε να αποκλείσουμε τη χρήση και περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και πληροφοριών. Μπορεί επίσης να έχετε δικαίωμα φορητότητας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας υπό ορισμένες προϋποθέσεις και εφόσον αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, πριν από την ανάκλησή της. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία παραβιάζει τη Νομοθεσία Προσωπικών Δεδομένων.

8.2. Εφόσον επιθυμείτε να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας ή εάν έχετε απορίες και ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].

 1. Σύνδεσμοι σε άλλους διαδικτυακούς τόπους

9.1. Ο διαδικτυακός μας τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους διαδικτυακούς τόπους συνεργατών μας, συνεργαζόμενων δικτύων, διαφημιστών μας ή τρίτων. Εφόσον επιλέξετε έναν τέτοιο σύνδεσμο, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας ότι αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι τρίτων έχουν τις δικές τους πολιτικές προσωπικών δεδομένων και απορρήτου και η Εταιρεία μας δεν αναγνωρίζει καμία ευθύνη για τις εν λόγω πολιτικές ή κατά την επίσκεψή σας σε αυτούς ή τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων από αυτούς. Θα πρέπει να ελέγχετε τις εν λόγω πολιτικές τρίτων, πριν παράσχετε προσωπικά σας δεδομένα σε αυτούς.

9.2. Ενδέχεται, επίσης, να χρησιμοποιούμε παρόχους άλλων εφαρμογών, εργαλείων, γραφικών στοιχείων και προσθηκών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας, όπως επιλογές «Μου αρέσει» («Like») του Facebook, τα οποία μπορεί επίσης να χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένες μεθόδους για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτών των δυνατοτήτων. Αυτοί οι οργανισμοί ενδέχεται να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας σύμφωνα με τις δικές τους πολιτικές, τις οποίες συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά.

 1. Αλλαγές στην Πολιτική μας

Η παρούσα Πολιτική μας τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που αναφέρεται στο τέλος αυτής. Ενδέχεται κατά καιρούς να αλλάζουμε την παρούσα Πολιτική μας. Σε μία τέτοια περίπτωση θα αναρτούμε στον παρόντα τόπο τη νέα έκδοση της Πολιτικής μας και θα αλλάζουμε την ένδειξη στο τέλος αυτής. Θα πρέπει να επισκέπτεστε συχνά τον παρόντα σύνδεσμο, όπου είναι δημοσιευμένη η Πολιτική μας για να είστε πάντα ενήμεροι με το περιεχόμενό της.

 1. Πώς να επικοινωνήσετε με εμάς

Προκειμένου να εξασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων που τηρούνται από την Εταιρεία μας, κατά την επικοινωνία σας με εμάς θα σας ζητηθούν πληροφορίες και στοιχεία που σας ταυτοποιούν, πριν σας χορηγηθεί απάντηση στο αίτημά σας. Ιδιαίτερα, εφόσον έχουμε εύλογες αμφιβολίες για την πραγματική σας ταυτότητα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παράσχετε αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητα ή του διαβατηρίου σας ή κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία για την ταυτοποίησή σας. Εάν δεν μας παράσχετε τις πληροφορίες που σας ζητήσαμε, ενδέχεται να αρνηθούμε να δώσουμε απάντηση σε ερωτήματά σας.

Εφόσον επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με εμάς σχετικά με την παρούσα Πολιτική μας ή για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε να απευθύνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].

Γαλάτσι, 1 Ιουνίου 2023